Image

 

Säännöt (pdf-säännöt)

 

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Gruppo.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 

Gruppon tarkoituksena on edistää italialaisvalmisteisten MOTO GUZZI moottoripyörien sekä italialaisen moottoripyöräkulttuurin tunnetuksi tekemistä. Lisäksi tarkoituksena on ylläpitää ja edistää perinteistä motoristiveljeyden henkeä niin Gruppon omassa kuin sen yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvassa toiminnassa. Gruppo jatkaa yhdistyksenä vuonna 1982 perustetun vapaamuotoisen, samalla nimellä kulkeneen kerhon toimintaa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Gruppo voi
1) harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa,
2) järjestää moottoripyöränäyttelyjä, moottoripyöräretkiä sekä kokoontumisajoja MOTO GUZZI moottoripyörille

3) järjestää juhlia ja kokouksia Gruppon ja sen toiminnan tunnetuksi tekemiseksi,
4) tallentaa MOTO GUZZI moottoripyöriä koskevaa aineistoa,
5) harjoittaa yhteistyötä muiden moottoripyörien piirissä toimivien yhteisöjen ja henkilöiden kanssa Suomessa ja ulkomailla


Toimintansa tukemiseksi Gruppo voi
1) toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaiset luvat sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
2) omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,
3) harjoittaa kioskikauppaa ja kahvilaliikettä yhdessä toimipaikassa.

 

3 § JÄSENET

 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Gruppon jäseniä ovat vuosijäsenet ja kunniajäsenet. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


Gruppon kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti tukeneen henkilön kunniajäseneksi.

 

Yhdistyksen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvoitteet. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvoitteitaan yhdistystä kohtaan määräpäivään mennessä, ei ole puhe-, esitys- eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suoraan jäsenasioista vastaavalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan viimeistään kalenterivuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana.

 

Gruppon hallitus voi yhdistyslain (26.5.1989/503) 14 § ja 15 §:ssä mainituin edellytyksin erottaa jäsenen yhdistyksestä. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan valittaa päätöksestä Gruppon kokoukselle jättämällä valituksensa hallitukselle.

 

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

 

Vuosijäsenet suorittavat yhdistykselle liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruus määrätään Gruppon vuosikokouksessa. Kunniajäsenillä ei ole liittymis- tai jäsenmaksua. Hallituksen jäsen on vapautettu jäsenmaksusta toimikautensa ajan.

 

6 § HALLITUS

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3–4 muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin. Tarvittaessa hallitus voi valita keskuudestaan tai ulkopuolelta myös muita tarpeellisia toimihenkilöitä.


Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan siten, että vuosittain 1-2 jäsentä on erovuorossa. Eroaminen tapahtuu ensimmäisenä vuonna arvonnan perusteella ja seuraavina vuosina vuoron mukaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä
niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä.

 

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

 

Yhdistyksen tilikausi on 1.5.2024 alkaen 1.5.–30.4.


Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kuusi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto sekä palauttaa tilinpäätösasiakirjat hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä heinä- elokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosi- ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Yhdistyksen hallitus päättää, voiko yhdistyksen kokoukseen osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

 

Gruppon kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille yhdistyksen lehdessä, sähköpostitse, sähköisessä uutiskirjeessä tai Gruppon kotisivuilla internetissä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

11 § VUOSIKOKOUS

 

Gruppon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)  kokouksen avaus
2)  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3)  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4)  hyväksytään kokouksen työjärjestys
5)  esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6)  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7)  vahvistetaan toimintasuunnitelma hallituksen toimikaudelle sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle
8)  vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

9)  valitaan Gruppon hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle

10) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12) kokouksen päättäminen.

Gruppon jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat on jätettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on tällöin mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, että kokouksessa tullaan käsittelemään yhdistyksen purkamista.

 

Yhdistyksen purkautuessa sen varat osoitetaan yhdistyksen toimintaa jatkavalle yhdistykselle tai muulle moottoripyöräilyä edistävälle järjestölle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.