Image

 

Säännöt  (pdf-säännöt)

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA


Yhdistyksen nimi on Gruppo MOTO GUZZI Finlandia, ja sen kotipaikka on
Tampereen kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Gruppo.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Gruppon tarkoituksena on edistää italialaisvalmisteisten MOTO GUZZI moottoripyörien
sekä italialaisen moottoripyöräkulttuurin tunnetuksi tekemistä. Lisäksi tarkoituksena
on ylläpitää ja edistää perinteistä motoristiveljeyden henkeä niin Gruppon omassa
kuin sen yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvassa toiminnassa. Gruppo jatkaa yhdistyksenä
vuona 1982 perustetun vapaamuotoisen, samalla nimellä kulkeneen kerhon toimintaa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi Gruppo voi
1) Harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa
2) Järjestää moottoripyöränäyttelyjä, moottoripyöräretkiä sekä kokoontumisajoja MOTO GUZZI moottoripyörille
3) Järjestää juhlia ja kokouksia Gruppon ja sen toiminnan tunnetuksi tekemiseksi
4) Tallentaa MOTO GUZZI moottoripyöriä koskevaa aineistoa
5) Harjoittaa yhteistyötä muiden moottoripyörien piirissä toimivien yhteisöjen ja henkilöiden kanssa Suomessa ja ulkomailla

 

Toimintansa tukemiseksi Gruppo voi
1) Toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaiset luvat sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
2) Omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
3) Harjoittaa kioskikauppaa ja kahvilaliikettä yhdessä toimipaikassa


3 § JÄSENET

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen
ja säännöt. Gruppon jäseniä ovat vuosijäsenet, perhejäsenet ja kunniajäsenet. Jäsenet
hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Gruppon vuosijäseneksi voi hakea yksityinen henkilö, jonka omistuksessa ja/tai hallinnassa
on MOTO GUZZI moottoripyörä. Lisäksi yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan
hyväksyä vuosijäseneksi sellaisen henkilön, joka ei täytä edellä mainittua ehtoa.

Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosijäsenen avio- tai avopuolison ja lapset.
Gruppon kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti tukeneen henkilön kunniajäseneksi.

Yhdistyksen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvoitteet, kuitenkin niin, että perhejäsenillä on ainoastaan puheoikeus.
Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvoitteitaan yhdistystä kohtaan määräpäivään mennessä, ei ole puhe-,
esitys- eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen katsotaan hallituksen toimesta eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen on kalenterivuoden
ajan jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.

Gruppon hallitus voi yhdistyslain (26.5.1989/503) 14 § ja 15 §:ssä mainituin edellytyksin
erottaa jäsenen yhdistyksestä. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
erottamisesta tiedon saatuaan valittaa päätöksestä Gruppon kokoukselle jättämällä valituksensa
hallitukselle.


5 § LIITTYMIS –JA JÄSENMAKSU

Vuosijäsenet suorittavat yhdistykselle liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun,
joiden suuruus määrätään Gruppon vuosikokouksessa. Kunnia- ja perhejäsenillä ei ole liittymis- tai jäsenmaksua.
Gruppon hallitus voi päätöksellään myöntää vapautuksen jäsenmaksusta nimetyille henkilöille
ja yhdistyksen jäsenelle, joka sairauden tms. verrattavan syyn perusteella ei voisi taloudellisia
velvoitteitaan täyttää. Hallituksen jäsen on vapautettu jäsenmaksusta toimikautensa ajan.


6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja
ja neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan
ja sihteerin. Tarvittaessa hallitus voi valita keskuudestaan tai ulkopuolelta myös muita tarpeellisia toimihenkilöitä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen muut
jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan siten, että vuosittain kaksi on erovuorossa.
Eroaminen tapahtuu ensimmäisenä vuonna arvonnan perusteella ja seuraavina vuosina
vuoron mukaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä
niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi
jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri
tai taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä.


8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on 1.6. - 31.5.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä
tilintarkastajille viimeistään kuusi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausunto sekä palauttaa tilinpäätösasiakirjat hallitukselle viimeistään
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä heinä- syyskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus
katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous
on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä
on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosi- ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Gruppon kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille yhdistyksen lehdessä
ja Gruppon kotisivuilla internetissä tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.


11 § VUOSIKOKOUS

Gruppon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma hallituksen toimikaudelle sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle
8) Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
9) Valitaan Gruppon hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle
10) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
11) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12) Kokouksen päättäminen.

Gruppon jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat on jätettävä kirjallisena yhdistyksen
hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.


12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on tällöin mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, että kokouksessa tullaan käsittelemään yhdistyksen purkamista.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat osoitetaan yhdistyksen toimintaa jatkavalle yhdistykselle tai muulle moottoripyöräilyä edistävälle järjestölle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.